Scroll Top

Warunki i Zasady

Zasady Ogólne

Rejestracja na sesje/konsultacje jest możliwa poprzez: maila, telefonicznie, poprzez Messenger, kalendarz kontaktowy lub osobiście z sesji na sesję.

W sytuacji, gdy facylitator (konsultant) odwołuje spotkanie, zapewnia klientowi inny dogodny termin.

Subskrypcje od osób trzecich w związku z konsultacjami z zakresu Belief Coding®, Recall Healing® i Biologii Totalnej nie są akceptowane.

Przed rozpoczęciem pierwszej konsultacji/pierwszej sesji należy obowiązkowo zapoznać się z Zasadami Ogólnymi, Regulaminem, Polityką Prywatności, Informacjami przed/w trakcie/po sesji oraz treścią Zastrzeżenia.

Przez przyłączenie się do sesji rozumie się Twoją własną, nieograniczoną wolę uczestniczenia w sesji i zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO określonymi w Polityce Prywatności oraz akceptację Zasad Ogólnych, Regulaminu, Informacji Przed/W trakcie/Po sesji I Zastrzeżenia.

Regulamin

1. Warunki stosowane w niniejszej umowie
A. Praktyk: Facylitator prowadzący sesję
B. Klient: Osoba, która szuka pomocy u Praktyka
C. Zadania: Obowiązkowe zadania przydzielane klientowi przez praktyka w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników.

2. Klient rozumie, że rezultaty sesji/konsultacji będą zależeć od jego zdolności do podjęcia działań, otwartości, gotowości i kontynuowania procesu najlepiej jak potrafi. Klient będzie komunikował się z facilitatorem w sposób jasny i szczery. Odpowiedzialność za zmianę spoczywa na kliencie.

3. Klient wyraża zgodę na dzielenie się z praktykiem wszystkimi sprawami, w których potrzebuje pomocy. Klient zgadza się, że kwestie, którymi nie podzielił się z praktykiem, mogą utrudniać pomyślne osiągnięcie celów klienta.

4. Praktyk zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby pomóc klientowi w rozwiązaniu wszelkich problemów, oraz zgadza się zachować pełną poufność.

5. Klient zgadza się, że praktyk może przydzielać zadania do wykonania pomiędzy sesjami lub na sesji i że dołoży wszelkich starań, aby wykonać te zadania. Klient zgadza się ponadto, że jeśli zadania nie zostaną wykonane, wyniku sesji/konsultacji nie można przewidzieć.

6. Klient rozumie, że praktyk nie udziela porad psychologicznych ani medycznych. Twój praktyk nie jest licencjonowanym lekarzem, psychiatrą, psychologiem, pracownikiem rodzinnym ani pracownikiem socjalnym.

7. Ze względu na rodzaj prowadzonych sesji/konsultacji klient zgadza się, że mogą wystąpić sytuacje, w których klient nie będzie pewien lub będzie zdezorientowany procesami lub działaniami praktyka. Jest to normalne i stanowi część procesu. Z tego powodu klient zgadza się postępować zgodnie z zaleceniami praktyka, najlepiej jak potrafi.

8. Uczestnictwo w sesji/konsultacji jest rozumiane jako, że, klient potwierdza, że dokładnie przeczytał i rozumie niniejszy Regulamin oraz że od tego momentu jest gotowy uczestniczyć w wszelkich zadaniach mu powierzonych podczas sesji.

9. Inwestycja w sesję musi zostać w całości opłacona po sesji, jeśli nie została opłacona wcześniej.

10. Konsultacje/sesja mogą zostać przedłużone, jeżeli jest to konieczne i możliwe w wyjątkowych przypadkach ze względu na trwający proces. W takim przypadku rozliczenie następuje proporcjonalnie do przedłużonego czasu.

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem Danych osobowych Klientów jest Katarzyna Glowacka, Upper Calary, Kilmacanogue, Bray, Co. Wicklow, Irlandia. Marka to Your Inner Balance Katarzyna Glowacka.

W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: yourinnerbalancewithkasia@gmail.com lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Katarzyna Glowacka, Upper Calary, Kilmacanogue, Bray, Co. Wicklow, Irlandia Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie zapisywać się na sesje/konsultacje do Your Inner Balance Katarzyna Glowacka.

Your Inner Balance Katarzyna Glowacka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób które są aktualnie klientami oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z kalendarza kontaktowego.

Dane osobowe

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

Your Inner Balance Katarzyna Glowacka przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i w celach marketingu bezpośredniego Produktów i w celu usług pod marką Your Inner Balance Katarzyna Glowacka oraz Produktów i usług partnerów handlowych Your Inner Balance Katarzyna Glowacka, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Your Inner Balance Katarzyna Glowacka wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Your Inner Balance Katarzyna Glowacka jest zgoda Klientów, konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
realizacji zamówień na Produkty i usługi Your Inner Balance Katarzyna Glowacka,
reakcji na informacje przesłane do Your Inner Balance Katarzyna Glowacka z wykorzystaniem kalendarza kontaktowego,
realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Your Inner Balance Katarzyna Glowacka oraz Produktów i usług partnerów handlowych Your Inner Balance Katarzyna Glowacka, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta kalendarza w celu: założenia Konta, rejestracji na sesje/konsultację, zakupu Produktów i usług Your Inner Balance Katarzyna Glowacka, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z kalendarza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, bądź zamówienia przez Your Inner Balance Katarzyna Glowacka.

Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta kalendarza, rejestracji na sesje/konsultację, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Your Inner Balance Katarzyna Glowacka oraz Produktów i usług partnerów handlowych Your Inner Balance Katarzyna Glowacka.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z kalendarza kontaktowego/subskrypcji newslettera/rejestracji na sesje/konsultację/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Your Inner Balance Katarzyna Glowacka. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Your Inner Balance Katarzyna Glowacka będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Your Inner Balance Katarzyna Glowacka, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Your Inner Balance Katarzyna Glowacka.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Your Inner Balance Katarzyna Glowacka, rejestracji na sesje/konsultację, korzystania z kalendarza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny your-inner-balance.com wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej your-inner-balance.com.
z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony your-inner-balance.com nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę your-inner-balance.com.
W przypadku uzyskania przez Your Inner Balance Katarzyna Glowacka wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej your-inner-balance.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Your Inner Balance Katarzyna Glowacka może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.

Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.

Prawa osób, których dane dotyczą

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności;
prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora Danych wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi, co przedstawia się następująco:

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania.
Przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.
Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny your-inner-balance.com i jej poddomen:

Przeglądanie zawartości witryny internetowej your-inner-balance.com, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z kalendarza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z kalendarza kontaktowego

Skorzystanie z kalendarza kontaktowego dostępnego na stronie https://calendly.com/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celach kontaktowych, marketingowych oraz handlowych.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Podanie imienia pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Your Inner Balance Katarzyna Glowacka za pośrednictwem your-inner-balance.com jest możliwe poprzez kalendarz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podanie tych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich w celach kontaktowych, marketingowych oraz handlowych.

Your Inner Balance Katarzyna Glowacka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości lub połączeń Klientom w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Your Inner Balance Katarzyna Glowacka.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości lub połączenia zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu your-inner-balance.com, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Your Inner Balance Katarzyna Glowacka przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp., są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane na zasadach zgodnych z przetwarzaniem danych osobowych.

Your Inner Balance Katarzyna Glowacka nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne kalendarze

Kalendarze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Your Inner Balance Katarzyna Glowacka i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Your Inner Balance Katarzyna Glowacka nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Your Inner Balance Katarzyna Glowacka.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Your Inner Balance Katarzyna Glowacka nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi administrator zawarł stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.your-inner-balance.com. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Pliki Cookies

Dziękujemy za udostępnienie informacji. Proszę pamiętać, że zgodnie z zasadami prywatności, ważne jest, abyś jasno poinformował użytkowników witryny o wykorzystaniu plików cookie do śledzenia ich aktywności na stronie.

Warto również zapewnić użytkownikom możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie oraz zapewnić im możliwość zarządzania ustawieniami prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w dostosowaniu Polityki Prywatności, chętnie Ci w tym pomogę.

Zastrzeżenie:

Dziękujemy za udostępnienie tych informacji dotyczących świadczenia usług na stronie Your Inner Balance Katarzyna Glowacka. Jest to ważne, aby uczestnicy byli świadomi, że usługi te nie zastępują opieki medycznej i że powinni nadal regularnie odwiedzać lekarza oraz przestrzegać zaleceń lekarza.

Dodatkowo, istotne jest, aby uczestnicy mieli pełną świadomość, że udział w sesji czy konsultacji nie gwarantuje wyleczenia, a usługa ta ma na celu przede wszystkim wsparcie w powrocie do zdrowia oraz odnalezienie emocjonalnych przyczyn problemów.

Warto również podkreślić, że uczestnicy, którzy są w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego, powinni skonsultować się z odpowiednimi specjalistami przed przystąpieniem do sesji czy konsultacji, aby upewnić się, że udział w nich nie będzie szkodliwy dla ich zdrowia psychicznego lub fizycznego.

Jako facylitator, przestrzegasz także zasad dobrowolności udziału w sesji oraz zapewniasz, że uczestnik ma pełną kontrolę nad przebiegiem sesji.

Jest to ważne, aby uczestnicy mieli jasność co do charakteru i celu tych usług oraz aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia i dobrostanu.